Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Detecha, chemické výrobní družstvo

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.reginakosmetika.cz. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Obchodní podmínky v aktuálním znění obdrží kupující jako součást potvrzení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující prodávajícímu zadá. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.reginakosmetika.cz je Detecha, chemické výrobní družstvo, IČ: 000 29 785, se sídlem Husovo náměstí 1208, 54901 Nové Město nad Metují, družstvo zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle DrXVIII, vložka 234.

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

Vymezení základních pojmů

 1. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.
 2. Spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 3. Kupující, který není spotřebitel – je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Detecha, chemické výrobní družstvo, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Detecha, chemické výrobní družstvo nebo smluvních partnerů Detecha, chemické výrobní družstvo, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupní smlouva

Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.reginakosmetika.cz odeslaná popř. prostřednictvím telefonu učiněná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky.

Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky, kdy postačí sdělit číslo objednávky a údaje o spotřebiteli.

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení, přičemž po tuto dobu je možné ji na písemnou žádost spotřebitele zpřístupnit. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno, a kupující je povinen, zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, to včetně možnosti kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.

Odstoupení od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží:

 1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
 2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
 3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, společnost Detecha, chemické výrobní družstvo, IČ: 000 29 785, se sídlem Husovo náměstí 1208, 54901 Nové Město nad Metují, družstvo zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle DrXVIII, vložka 234, na adresu Detecha, chemické výrobní družstvo, IČ: 000 29 785, se sídlem Husovo náměstí 1208, 54901 Nové Město nad Metují, nebo e-mail: reginakosmetika@detecha.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e- mailem), případně prostřednictvím telefonátu nebo osobně v kterékoli z provozoven prodávajícího, přičemž o takovém odstoupení od smlouvy bude sepsán písemný protokol. Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Na www.reginakosmetika.cz může spotřebitel stáhnout a vyplnit formulář pro odstoupení od smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávající obdrží vrácené zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím nevzniknou spotřebiteli další náklady vyjma nákladů na vrácení zboží zpět prodávajícímu. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, musí spotřebitel zaslat zpět nebo je předat na adrese Detecha, chemické výrobní družstvo, IČ: 000 29 785, Kpt. Jaroše 472, 549 01 Nové Město nad Metují přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Formulář pro odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout zde.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů (např. rtěnky, krémy, řasenky, šampony, kondicionéry, štětce na líčení apod.). Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který není spotřebitel

V případě kupujícího, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit.

Dodací podmínky, cena za dodání

Detecha, chemické výrobní družstvo poskytuje služby na internetové adrese www.reginakosmetika.cz pouze v rámci České republiky a Slovenské republiky. Detecha, chemické výrobní družstvo zajišťuje či zprostředkovává následující způsob dodání a za níže uvedené ceny:

 1. 119 Kč - PPL kurýr (při objednávce do hodnoty zboží 2000 Kč) (SK
 2. 119 Kč - Česká pošta na adresu (při objednávce do hodnoty zboží 2000 Kč)
 3. 79 Kč - PPL Parcelshop (při objednávce do hodnoty zboží 1500 Kč)
 4. 79 Kč - Balíkovna (při objednávce do hodnoty zboží 1500 Kč)
 5. 79 Kč - Zásilkovna (při objednávce do hodnoty zboží 1500 Kč)
 6. Zdarma na pobočku / odběrné místo (Zásilkovna, Parcelshop, Balíkovna) při objednávce o hodnotě zboží nad 1500 Kč
 7. Zdarma kurýr (PPL) / na adresu (Česká pošta) při objednávce o hodnotě zboží nad 2000 Kč

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému Detecha, chemické výrobní družstvo nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

Zboží bude kupujícímu dodáno nejpozději do 5 pracovních dnů, není–li u zboží na jeho produktové kartě v e-shopu uvedena doba kratší; a to v pracovní dny. Lhůta k dodání zboží se počítá ode dne úhrady celé kupní ceny prodávajícímu.

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Detecha, chemické výrobní družstvo a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení.

Platební podmínky

 1. Dobírka - peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště.
 2. Platba v hotovosti při osobním odběru
 3. Platba kartou přes platební bránu GOPAY

Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny výrobků a služeb jsou uvedeny s DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. V případě, že se DPH do uzavření kupní smlouvy popř. do odeslání zboží změní, je kupující s přihlédnutím k druhu platby zvolené kupujícím povinen uhradit nedoplatek kupní ceny popř. prodávající neprodleně zašle kupujícímu e-mailem zprávu s výzvou o sdělení, kam je možné uhradit kupujícímu přeplatek kupní ceny. Součástí dodávky zboží je řádný daňový doklad. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům, vyjma případů nutných k realizaci kupní smlouvy na základě těchto VOP, a bude s nimi nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákonem č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

Bližší informace a podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny v zásadách zpracování osobních údajů prodávajícího dostupných zde.

Závěrečná ujednání

Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese kupující. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.

Subjektem mimosoudního řízení v případě sporu, případně subjektem k vyřizování stížností kupujících, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se kupující může obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách České obchodní inspekce. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, www.uoou.cz

Odchýlení se od VOP je možné pouze písemným souhlasem obou stran. Doplňující či odlišné podmínky kupujícího se na smluvní vztahy uvedené v těchto VOP  neaplikují.

Znění těchto VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Detecha, chemické výrobní družstvo, IČ: 000 29 785, se sídlem Husovo náměstí 1208, 54901 Nové Město nad Metují vstupují v platnost a účinnost dne 01. 10. 2023.