Neohodnoceno

Anti-Covid

Působí proti: virům, bakteriím a plísním.

Obsahuje: Etanol - denat (79.6%)
3% peroxid vodíku (5%)

100 ml

pdf Bezpečnostní list

Kód: 1416318
49 Kč 40,50 Kč bez DPH
Anti Covid nahled final 2 4 2020 red
Akce Tip

Působí proti: virům, bakteriím a plísním.
Obsahuje: Etanol - denat (79.6%)
3% peroxid vodíku (5%)

100 ml


Pomocné látky: Glycerol, voda
Zabraňte zasažení očí! Nevhodné pro děti do 3 let. Nepoužívejte na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění
Návod k použití: Přípravku použijte dostatečné množství (2x3ml), aby pokryl celou plochu. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Použití maximálně 10krát denně.
Pouze pro zevní použití
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal do nebezpečného odpadu.
Pokyny pro první pomoc:
Při zasažení očí: Vyplachujte alespoň 15 minut velkým množstvím vody; poraďte se s lékařem.
Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Podávejte velké množství vody k pití. Vyhledejte lékařské ošetření. V případě vážnějšího ohrožení zdraví (zasažení očí, požití většího množství přípravku) vyhledat lékařskou pomoc. Postup první pomoci je také možno konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem v Praze – tel.: +420 224 919 293.
Záruční doba / skladovatelnost: 6 měsíců při běžné teplotě. Likvidace obalů: Odstraňte obsah/obal předáním odborně způsobilé osobě.

 

Dokumentace:

pdf Bezpečnostní list

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: